4 സഹകരണ ബാങ്കുകള്‍ക്ക് ആര്‍ ബി ഐ ലക്ഷങ്ങൾ പിഴയിട്ടു

 

നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്കെതിരെ പിഴ ചുമത്തി കർശന നടപടിയുമായി റിസർവ് ബാങ്ക്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ 2 സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്കും കർണാടകത്തിലെയും തമിഴ്‌നാട്ടിലെയും ഓരോ ബാങ്കുകൾക്കും എതിരെയാണ് നടപടി.

ജനലക്ഷ്മി സഹകരണ ബാങ്ക്, സോലാപൂർ ജനതാ സഹകരണ ബാങ്ക്, ചിക്കമംഗലൂരു ജില്ലാ സഹകരണ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്, ദിണ്ടിഗൽ അർബൻ സഹകരണ ബാങ്ക് എന്നിവക്ക് എതിരെയാണ് തുക പിഴയടക്കാൻ റിസർവ് ബാങ്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയത്.ആകെ 59.90 ലക്ഷം രൂപ പിഴയടക്കാനാണ് ആർബിഐ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.നിശ്ചിത സമയ പരിധിക്കുള്ളിൽ ബാങ്കിൽ മാനേജ്മെൻ്റിന് ബോർഡിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെന്ന കാരണത്തിലാണ് നടപടി. കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസിന് ബാങ്ക് മറുപടി നൽകിയെങ്കിലും അതിൽ തൃപ്തരാകാതെയാണ് ആര്‍ ബി ഐ പിഴയിട്ടത്.

The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated February 28, 2024, imposed a monetary penalty of ₹50,000/- (Rupees Fifty thousand only) on Chikkamagaluru District Cooperative Central Bank Ltd., Chikkamagaluru, Karnataka (the bank) for non-compliance with the directions issued by National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) on ‘Frauds – Guidelines for Classification, Reporting and Monitoring’. This penalty has been imposed in exercise of powers vested in RBI, conferred under the provisions of section 47A(1)(c) read with sections 46(4) (i) and 56 of the Banking Regulation Act, 1949.

The statutory inspection of the bank was conducted by NABARD with reference to its financial position as on March 31, 2023. Based on supervisory findings of non-compliance with NABARD directions and related correspondence in that regard, a notice was issued to the bank advising it to show cause as to why penalty should not be imposed on it for its failure to comply with the said directions.

After considering the bank’s reply to the notice and oral submissions made by it during the personal hearing, RBI found, inter alia, that the charge of delay in reporting of frauds to NABARD was sustained, warranting imposition of monetary penalty.

This action is based on deficiencies in regulatory compliance and is not intended to pronounce upon the validity of any transaction or agreement entered into by the bank with its customers. Further, imposition of this monetary penalty is without prejudice to any other action that may be initiated by RBI against the bank.

The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated February 28, 2024, imposed a monetary penalty of ₹25,000/- (Rupees Twenty-Five thousand only) on The Dindigul Urban Co-operative Bank Ltd., Dindigul, Tamil Nadu (the bank) for non-compliance with certain provisions of RBI directions on ‘Exposure Norms and Statutory/ Other Restrictions – UCBs’. This penalty has been imposed in exercise of powers vested in RBI, conferred under the provisions of section 47A(1)(c) read with sections 46(4)(i) and 56 of the Banking Regulation Act, 1949.

The statutory inspection of the bank was conducted by RBI with reference to its financial position as on March 31, 2022. Based on supervisory findings of non-compliance with RBI directions and related correspondence in that regard, a notice was issued to the bank advising it to show cause as to why penalty should not be imposed on it for its failure to comply with the said directions.

After considering the bank’s reply to the notice and oral submissions made by it during the personal hearing, RBI found, inter alia, that the charge of sanction of loans to nominal members in excess of the prescribed ceiling was sustained, warranting imposition of monetary penalty.

This action is based on deficiencies in regulatory compliance and is not intended to pronounce upon the validity of any transaction or agreement entered into by the bank with its customers. Further, imposition of this monetary penalty is without prejudice to any other action that may be initiated by RBI against the bank.

The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated March 12, 2024, imposed a monetary penalty of ₹59.90 lakh (Rupees Fifty-nine lakh and Ninety thousand only) on The Janalaxmi Co-operative Bank Limited, Nashik (the bank) for non-compliance with certain directions issued by RBI on ‘Constitution of Board of Management (BoM) in Primary (Urban) Co-operative Banks (UCBs)’, ‘Exposure Norms and Statutory / Other Restrictions – UCBs’ and specific order issued by RBI under ‘Supervisory Action Framework for Primary (Urban) Co-operative Banks (UCBs)’. This penalty has been imposed in exercise of powers vested in RBI, conferred under the provisions of section 47A(1)(c) read with sections 46(4)(i) and 56 of the Banking Regulation Act, 1949.

The Statutory Inspection for Supervisory Evaluation of the bank was conducted by RBI with reference to its financial position as on March 31, 2021 (ISE 2021). Based on supervisory findings of non-compliance with RBI directions/order and related correspondence in that regard, a notice was issued to the bank advising it to show cause as to why penalty should not be imposed on it for its failure to comply with the directions. After considering the bank’s reply to the notice, oral submissions made during the personal hearing and examination of additional submissions made by it, RBI found inter alia that the following charges against the bank were sustained, warranting imposition of monetary penalty. The bank had (i) failed to constitute a Board of Management within the extended timeline granted by RBI; (ii) sanctioned credit facilities to its nominal members in excess of the prescribed limit; and (iii) opened/renewed term deposits at interest rates, higher than those offered by the State Bank of India for the same tenor.

The action is based on deficiencies in regulatory compliance and is not intended to pronounce upon the validity of any transactions or agreement entered into by the bank with its customers. Further, imposition of monetary penalty is without prejudice to any other action that may be initiated by RBI against the bank.

The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated March 13, 2024, imposed a monetary penalty of ₹28.30 lakh (Rupees Twenty-Eight lakh and Thirty Thousand only) on Solapur Janata Sahakari Bank Limited, Solapur (the bank), for non-compliance with certain provisions of RBI directions on ‘Constitution of Board of Management in Primary (Urban) Co-operative Banks’ and prohibitory order/direction issued under Supervisory Action Framework (SAF). This penalty has been imposed in exercise of powers vested in RBI, conferred under the provisions of section 47A(1)(c) read with sections 46(4)(i) and 56 of the Banking Regulation Act, 1949.

The statutory inspection of the bank was conducted by RBI with reference to its financial position as on March 31, 2022. Based on supervisory findings, inter alia, of non-compliance with RBI directions/prohibitory order and related correspondence in that regard, a notice was issued to the bank advising it to show cause as to why penalty should not be imposed on it for its failure to comply with the said directions.

After considering the bank’s reply to the notice, oral submissions made during the personal hearing and examination of additional submissions made by it, RBI found, inter alia, that the following charges against the bank were sustained and warranted imposition of monetary penalty:

(i) the bank had appointed a member on its Board of Management (BoM), who did not satisfy the ‘Fit and Proper’ criteria and it did not reconstitute the BoM within the specified time despite specific direction issued by RBI.

(ii) the bank contravened the prohibitory order/direction issued under SAF, when it sanctioned fresh loans carrying risk weights of more than 100%, during FY 2021-22.

This action is based on deficiencies in regulatory compliance and is not intended to pronounce upon the validity of any transaction of agreement entered into by the bank with its customers. Further, imposition of this monetary penalty is without prejudice to any other action that may be initiated by RBI against the bank.

The Reserve Bank of India (RBI) has imposed, by an order dated February 23, 2024, a monetary penalty of ₹1.00 lakh (Rupees One lakh only) on Mathura Jilla Sahkari Bank Ltd, Uttar Pradesh (the bank) for non-compliance with provisions of Section 9 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (BR Act). This penalty has been imposed in exercise of powers vested in RBI, conferred under the provisions of section 47A(1)(c) read with sections 46(4)(i) and 56 of the BR Act.

The statutory inspection of the bank was conducted by National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) with reference to its financial position as on March 31, 2021. Based on supervisory findings of non-compliance with statutory provisions and related correspondence in that regard, a notice was issued to the bank advising it to show cause as to why penalty should not be imposed on it for contravention of provisions of BR Act.

After considering the bank’s reply to the notice and oral submissions made by it during the personal hearing, RBI found, inter alia, that the charge of not disposing an immovable property, which was not being used for its own purposes, within the maximum period stipulated under the BR Act was sustained, warranting imposition of monetary penalty.

This action is based on deficiencies in regulatory compliance and is not intended to pronounce upon the validity of any transaction or agreement entered into by the bank with its customers. Further, imposition of this monetary penalty is without prejudice to any other action that may be initiated by RBI against the bank.

error: Content is protected !!