5 മുതല്‍ 10 ഏക്കര്‍ സ്ഥലം വാടകയ്ക്ക്/ലീസിന് ആവശ്യം ഉണ്ട്

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ 5 മുതല്‍ 10 ഏക്കര്‍ സ്ഥലം വാടകയ്ക്ക്/ലീസിന് ആവശ്യം ഉണ്ട്. വഴി ,വെള്ളം  എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കണം .
താല്പര്യം ഉള്ളവര്‍ രാത്രി 8 നും 11 നും ഇടയില്‍ വിളിക്കുക .അല്ലെങ്കില്‍ വാട്സ് ആപ്പില്‍ വസ്തു സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ വിവരത്തോടെ വോയിസ്‌ മെസ്സേജ് അയക്കുക
ഫോണ്‍ : 9495355409

error: Content is protected !!