കോന്നി വാര്‍ത്ത ഓണ്‍ലൈന്‍ പത്രത്തിലേക്ക് വാര്‍ത്തകള്‍ /പരസ്യം എന്നിവ അയയ്ക്കാം

കോന്നി വാര്‍ത്തയിലേക്ക് വാര്‍ത്തകള്‍ /പരസ്യം എന്നിവ അയയ്ക്കാം
email:konnivartha@gmail.com
phone/WhatsApp : 8281888276

 

Advertisement Tariff

www.konnivartha.com is a reputed world wide  malayalam cultural and news portal. Beyond every
days pravasi cultural programme and news, we  updates breaking news also. It is a truly 21st Century  product which matches the new space of life and  development, currently evidence in our society.

It is  flexible enough to change with the pulse of its  readers. Our target is lacks of lacks enlightened  readers all over the world especially Pravasi and  Keralites’. Each issue of Signature is packed with  target information on current, National, International,  Social, Cultural Affairs, Kadha, Kavitha, Article,  Cartoon, Economics, Politics, Carrier, Sports, Science and Technology, Lifestyle Trends,
Entertainment, Children, Association News, Celebrity Messages, Interview, Health, Gulf News, Literature, Business news  

Our www.konnivartha.com is different from other web portals on quality layout and content. No wonder when you advertise in www.konnivartha.com your message scores more points with more readers. We are committed to promote your concepts and products to the next level, to the target audience.

Place Size by turn Amount 
Top Banner 1000X85 pixels 1,00,000/- year
Master Head 1000X70 pixels 75,000/- Year
Inner content Top 280X280 pixels 50,000/- Year
Side bar Top 280X280 pixels 25,000/- Year
Side bar Bottom 280X280 pixels Content Bottom
660X85 pixels 20,000/- Month 12,500/- Month
Bottom Banner 1000X85 pixels 6,500/- Month

 

error: Content is protected !!