പൈൽസ്, വേരിക്കോസ്, ഫിഷർ, ഫൈസ്റ്റുല.IR ലേസർ ചികിത്സ

ലൈഫ് കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ &ഡയബെറ്റിക് റിസർച്ച് സെന്‍റര്‍ .

പൂങ്കാവ്, കോന്നി ,പത്തനംതിട്ട ജില്ല ,കേരളം 

Life Care Hospital & Diabetic Research Center , poomkavu,konni

ഫോൺ: 9061167444,04682335444.

casuality വിഭാഗം 24മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ജനറൽ മെഡിസിൻ, കാർഡിയോളജി, ശിശുരോഗവിഭാഗം, സർജറി, സൈക്കോളജി തുടങ്ങിയ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റുകൾ

Dr. സുശീലൻ MBBS, DNB, DMCH MBA, Ph.D യുടെ സേവനം തിങ്കൾ, ബുധൻ, ശനി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 10മണിമുതൽ 1മണിവരെ ലഭ്യമാണ്.

ലൈഫ്  കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ &ഡയബെറ്റിക് റിസർച്ച് സെന്‍റര്‍ 

Life Care Hospital & Diabetic Research Center , poomkavu,konni

പൂങ്കാവ്, കോന്നി

ഫോൺ:04682335444.  mobile:  9496401234

പൈൽസ്, വേരിക്കോസ്, ഫിഷർ, ഫൈസ്റ്റുല.IR ലേസർ ചികിത്സ

( ഓപ്പറേഷൻ കൂടാതെയുള്ള ചികിത്സ സൗകര്യം) 

ലൈഫ് കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ &ഡയബെറ്റിക് റിസർച്ച് സെന്‍റര്‍ 

Life Care Hospital & Diabetic Research Center , poomkavu,konni
പൂങ്കാവ്, കോന്നി
ഫോൺ: 9496401234

                                       

വേരിക്കോസ്, ഫിഷർ, ഫൈസ്റ്റുല.IR ലേസർ ചികിത്സ

ഓപ്പറേഷൻ കൂടാതെയുള്ള ചികിത്സ സൗകര്യം) 

error: Content is protected !!