10 % വിലക്കുറവില്‍ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ പുതു പുത്തൻ വസ്ത്രങ്ങൾ കോന്നി അഞ്ജലി ഫാബിൽ ലഭ്യമാണ്

സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ പുതു പുത്തൻ വസ്ത്രങ്ങൾ കോന്നി അഞ്ജലി ഫാബിൽ ലഭ്യമാണ്. 10 % വിലക്കുറവില്‍ പുതിയ മോഡേണ്‍ വസ്ത്രങ്ങള്‍ അഭിരുചിയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ലഭ്യമാണ് . ഏറ്റവും മികച്ച വസ്ത്രങ്ങള്‍ അഞ്ജലി ഫാബിന്‍റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് 

അഞ്ജലി ഫാബ് : ലേഡീസ്, ജെൻറ്സ് & കിഡ്സ്

ANJALI FAB : LADIES, GENTS & KIDS WEAR

Anjali Fab – “Smart Clothing for a New Normal Life”

New Collections Arrived…

▪ കോവിഡ് മാനദണ്ഡം പാലിച്ച് പർച്ചെയ്‌സ് ചെയ്യുവാന്‍ സൗകര്യമുള്ള വിശാലമായ ഷോറൂം

▪ ഫാമിലിയില്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും ആവശ്യമായ പുതു പുത്തന്‍ വസ്ത്രങ്ങള്‍ അഞ്ജലി ഫാബില്‍ ലഭ്യമാണ്.

▪ വിശാലമായ പാര്‍ക്കിങ് ഏരിയ.

▪ മൊബൈല്‍ ,വാട്സ് ആപ്പ് മുഖേന ഓണ്‍ലൈന്‍ പർച്ചയിസ് സൗകര്യം.

▪ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫാഷൻ സ്റ്റിച്ചിംഗ് ലഭ്യമാണ്.

▪ Vaccinated Staff & Sanitized Facility.

അഞ്ജലി ഫാബ്.

Time Square Building,

China Junction P M Road, Konni, Kerala, India 689691

Mobile/ Whatsapp : 9400811077

Telephone: 0468 2341077

 

—————

 

ONLINE DELIVERY AVAILABLE

Call/whatsapp: 9400811077

 

ANJALI FAB

Time Square Building,

China Junction P M Road, Konni, Kerala, India 689691

Mobile/ Whatsapp : 9400811077

Telephone : 04682341077

 

Web: https://www.anjalifab.com

ANJALI FAB : LADIES, GENTS & KIDS WEAR

Anjali Fab – “Smart Clothing for a New Normal Life”

▪ New Collections Arrived…

 

കോവിഡ് മാനദണ്ഡം പാലിച്ച് പർച്ചെയ്‌സ് ചെയ്യുവാന്‍ സൗകര്യമുള്ള വിശാലമായ ഷോറൂം

ഫാമിലിയില്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും ആവശ്യമായ പുതു പുത്തന്‍ വസ്ത്രങ്ങള്‍ അഞ്ജലി ഫാബില്‍ ലഭ്യമാണ്.

വിശാലമായ പാര്‍ക്കിങ് ഏരിയ.

മൊബൈല്‍ ,വാട്സ് ആപ്പ് മുഖേന ഓണ്‍ലൈന്‍ പർച്ചയിസ് സൗകര്യം.

ലേറ്റസ്റ്റ് ഫാഷൻ സ്റ്റിച്ചിംഗ് ലഭ്യമാണ്.

Vaccinated Staff & Sanitized Facility.

അഞ്ജലി ഫാബ്.
Time Square Building,
China Junction P M Road, Konni, Kerala, India 689691

Mobile/ Whatsapp : 9400811077
Telephone: 0468 2341077

—————

ONLINE DELIVERY AVAILABLE
Call/whatsapp: 9400811077

ANJALI FAB
Time Square Building,
China Junction P M Road, Konni, Kerala, India 689691
Mobile/ Whatsapp : 9400811077
Telephone : 04682341077

Web: https://www.anjalifab.com

Web: https://www.anjalifab.com

error: Content is protected !!