കരകൗശല നിർമ്മാണത്തിന് കുമ്പിൾ തടികൾ ആവശ്യമുണ്ട്

 

Konnivartha. Com :കരകൗശല നിർമ്മാണത്തിന് കുമ്പിൾ തടികൾ ആവശ്യമുണ്ട്. പത്തനംതിട്ട, കൊല്ലം ജില്ലകളിൽ മൊത്തമായും അല്ലാതെയും തടികൾ വിൽക്കാൻ താല്പര്യം ഉള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക
ഫോൺ :+919995009842

error: Content is protected !!