കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പരിജ്ഞാനമുള്ള ജീവനക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട്

 

കോന്നിയിൽ ഉടന്‍ തുടങ്ങുന്ന പൊതുജന സേവാകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പരിജ്ഞാനമുള്ള ജീവനക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട്
ഉടന്‍ ബന്ധപ്പെടുക : ഫോണ്‍ : 8089916701, 9846916701

error: Content is protected !!