ബി ,എസ് ,എന്‍ ,എല്‍ ഡയറക്ടറി

ഭരത് സഞ്ചാര്‍ നിഗം ലിമിറ്റെഡ് ഇന്ത്യയില്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന മുഴുവന്‍ സേവങ്ങളുടെയും പട്ടിക ഇതില്‍ ലഭ്യമാണ് .വീടുകളിലെ ടെലിഫോണ്‍ നമ്പരുകള്‍ ലഭ്യമാണ് …ക്ലിക്ക് ..ലിങ്ക് http://www.bsnl.co.in/opencms/bsnl/BSNL/directory_services/online_telephone_directory.html

http://www.bsnl.co.in/opencms/bsnl/BSNL/index.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!