മാളികപ്പുറത്ത് ഗുരുതി പൂജ നടന്നു

  ശബരിമല മകരവിളക്ക് കാലത്തെ തീർത്ഥാടനത്തിന് സമാപനംകുറിച്ച് മാളികപ്പുറത്ത് ഗുരുതി പൂജ നടന്നു Read more »
error: Content is protected !!