മാളികപ്പുറത്ത് ഗുരുതി പൂജ നടന്നു

 

ശബരിമല മകരവിളക്ക് കാലത്തെ തീർത്ഥാടനത്തിന് സമാപനംകുറിച്ച് മാളികപ്പുറത്ത് ഗുരുതി പൂജ നടന്നു

error: Content is protected !!