സംഗതി സിംമ്പിള്‍ : കോന്നിയുടെ സ്വന്തം “ഓര്‍ഡര്‍ കിംഗ്” വീട്ടില്‍ എത്തും :ആഗസ്റ്റ് 20 മുതല്‍

 

കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോം : പഴം ,പച്ചക്കറിപലചരക്ക് വ്യഞ്ജന സാധനങ്ങള്‍ ,

മത്സ്യം ,  ,മാംസം , ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് , ബേക്കറി സാധനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയുടെ നീണ്ട ലിസ്റ്റ് . ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്യുക . കടകളിലെ അതേ വിലയില്‍ വീട്ടില്‍ എത്തും .

ഉദ്ഘാടനം ആഗസ്റ്റ് 20 . നമ്മുടെ സ്വന്തം കോന്നിയുടെ സ്വന്തം “ഓര്‍ഡര്‍ കിംഗ്”

error: Content is protected !!