ലൈഫ് കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ &ഡയബറ്റിക് റിസർച്ച് സെന്‍റർ പൂങ്കാവ് ,കോന്നി

ലൈഫ് കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ &ഡയബറ്റിക് റിസർച്ച് സെന്‍റർ പൂങ്കാവ് ,കോന്നി
ലൈഫ് കെയർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ എട്ടാമത് ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി .പ്രമാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു പ്രസിഡന്റ് റോബിൻ പീറ്റർ ഉത്‌ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു .
Life Care Hospital & Diabetic Research Center poomkavu , konni

പൈൽസ് ,വെരിക്കോസ് രോഗങ്ങൾക്ക് ഓപ്പറേഷൻ കൂടാതെ ഐ ആർ ലേസർ ചികിത്സയുള്ള കോന്നിയിലെ ഏക ആശുപത്രി .ലൈഫ് കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ &ഡയബറ്റിക് റിസർച്ച് സെന്‍റർ പൂങ്കാവ് ,കോന്നി .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!