അരുവാപ്പുലം ഫാർമേഴ്സ് സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്

Spread the love
അരുവാപ്പുലം ഫാർമേഴ്സ് സര്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് (ക്ലിപ്തം നമ്പര് : പി റ്റി :148) ഹെഡ് ഓഫീസ് : അരുവാപ്പുലം (0468 -2341251,9446363111 , ബ്രാഞ്ചുകള് : അരുവാപ്പുലം(2342351 ) ഐരവണ് (2342251) കോന്നി (2341651 ) കൊക്കാത്തോട് (2395151 )
കാര്ഷിക ,കാര്ഷികേതര വായ്പ്പകള് ലളിതമായ വ്യവസ്ഥയില് വേഗത്തില് ലഭ്യം , സഹായകരമായ ഇളവില് ചിട്ടികള് ,സ്വര്ണ്ണപണയ വായ്പ്പകള്ക്ക് ഉദാരമായ പലിശ , കാര്ഷിക വായ്പ്പകള്ക്ക് കുറഞ്ഞ പലിശ , എല്ലാ കമ്പനികളുടെയും അംഗീകൃത വളങ്ങള് എന്നിവ ലഭ്യമാണ് .ഡെപ്പോസിറ്റ് , പരസ്പര ജാമ്യ വ്യവസ്ഥയില് ലോണ് സൌകര്യം , ജില്ലയിലെ മികച്ച സര്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് . അരുവാപ്പുലം ഫാർമേഴ്സ് സര്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് . സഹകാരികളുടെ സ്വന്തം ബാങ്ക് . ————————————————————– സേവനങ്ങള് ————– ഹൃസ്വകാല -മധ്യകാല വായ്പ്പകള് , ഹൃസ്വകാല കാര്ഷിക വായ്പ്പ ,ഹൃസ്വകാല കാര്ഷികേതര വായ്പ്പ ,മധ്യകാല കാര്ഷികേതര വായ്പ്പ,പദ്ധതി വായ്പ്പകള് ,പത്തു ലക്ഷം രൂപ തലവരി ഉള്ള ചിട്ടികള് , തെങ്ങിന് തൈകള് ,പച്ചക്കറി വിത്തുകള് എന്നിവ ലഭ്യമാണ്
ബാങ്ക് പ്രസിഡണ്ട് :കോന്നി വിജയകുമാര് : (9447087987),മാനേജിങ് ഡയറക്ടര് : സലില് വയലാത്തല 9061000906 )
———————————————————————————————————————————————
ARUVAPULAM FARMERS SERVICE CO-OPERATIVE BANK(PT:148 ) Head Office: Aruvappulam (0468 -2341251,9446363111, Branches’: Aruvappulam (2342351),Ayravon (2342251), Konni (2341651) and Kokkathodu (2395151)
Availability of agricultural and non-farm loans in simple terms, concessionary discounts, generous interest on gold loan, low interest rate on farm loans and approved fertilizers of all companies .Deposit, Mortgage Loan Facility, Best Service Co-operative Bank in the District Aruvapulam Farmers Service Co-operative Bank. Own bank of collaborators
Services ————– Short term, medium term loans, short term agricultural loans, short term non-agricultural loans, medium term non-agricultural loans, project loans, chickpeas, coconut seedlings and vegetable seeds are available for Rs.
Bank President: konni Vijayakumar: (9447087987), Managing Director: Salil Vayalathala (9061000906)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!