വീട് വാടകയ്ക്ക്

വീട് വാടകയ്ക്ക്

കോന്നി എലിയറക്കല്‍ ഭാഗത്തു ചെറിയ കുടുംബത്തിന് അനുയോജ്യമായ വീട് വാടകയ്ക്ക് ഉണ്ട് (ഫാമിലിയ്ക്ക് മാത്രം ) ഇടനിലക്കാര്‍ ആവശ്യമില്ല . താല്‍പര്യം ഉള്ളവര്‍ ബന്ധപ്പെടുക : 8281888276 ( വാട്ട്സ് ആപ്പ് )

www.konnivartha.com
konni Real Estate
post box no: 26 ,konni ,pathanamthitta (dist)kerala,india -689691
email: info@konnivartha.com, konnivartha@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!