പ്ലാക്കാട്ട് ഗ്രാനൈറ്റിന്‍റെ പ്രൊഡക്ഷന്‍ സാന്‍റ് ( p- sand) ഗുണമേമ്മയിലെ വിശ്വസ്തത

PLAKKATTU GRANITE INDUSTRIES ( P ) LTD
manufactures of p- sand & crushed stone metals
PAYYANAMON (PO ) KONNI ,PATHANAMTHITTA
email: plakkattugraiteskonni@gmail.com
Tel: 0468 2340557,2342298,9447030556, Fax: 0468 2242598
പ്ലാക്കാട്ട് ഗ്രാനൈറ്റിന്‍റെ പ്രൊഡക്ഷന്‍ സാന്‍റ് ( p- sand)
ഗുണമേമ്മയിലെ വിശ്വസ്തത

സഹോദര സ്ഥാപനം
————
BLUE JELLY
CRUISES THE PERFECT BACKWATER EXPERIENCE
THEKKEMURY,CHAMPAKULAM(PO) ALLEPPEY-688505
M: 7560994994
E:praveenfrancis@bluejellycruises.com
w.bluejellycruses.com
For reservations:info@lakeslagoons.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *