റബർ തോട്ടവും വീടും വിൽപ്പനയ്ക്ക്

റബർ തോട്ടവും വീടും വിൽപ്പനയ്ക്ക്

10 ഏക്കർ റബർ തോട്ടവും (മൂന്നു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ റീ പ്ലാന്റ് ) 5 ബെഡ് റൂമുള്ള വീടും ഒന്നിച്ചു വിൽപ്പനയ്ക്ക്
ഏരിയാ : കോന്നി വകയാർ മേഖല . താൽപര്യം ഉള്ളവർ മാത്രം വിളിക്കുക
ഫോൺ : 8281888276 ,9656572635 (വാട്സ് ആപ്പ് )

Rubber plantation and house for sale

10 acres of rubber plantation (re-planted after three years) and 5 bedroom house for sale
Area: konni Vakayar region. Call only those who are interested
Phone: 8281888276, 9656572635 (WhatsApp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!