ഡോ. ആതിരാസ് പ്രണവം പ്രകൃതിചികിത്സ ആയുർവേദ ഡയറ്റ് & യോഗ ക്ലിനിക്

Dr Athira’s Pranavam Naturopathy Ayurveda Diet & Yoga Clinic
Archana, TC 19/773, Mudavanmukal, Poojapura, Trivandrum, India 695012
phone:7736229394

ഡോ. ആതിരാസ് പ്രണവം പ്രകൃതിചികിത്സ ആയുർവേദ ഡയറ്റ് & യോഗ ക്ലിനിക്
മുടവൻമുകൾ , പൂജപ്പുര ,തിരുവനന്തപുരം ;phone:7736229394

നാച്ചുറോപ്പതി ചികിത്സ, പഞ്ചകര്‍മ ചികിത്സ, യോഗ തുടങ്ങി വ്യത്യസ്തയിനം ആരോഗ്യപരിപാലന രീതികള്‍ കോര്‍ത്തിണക്കിയുള്ള ചികിത്സാരീതികള്‍.

testimonial of our German clients

Pranavam a few years back when the gorgeous artist and her boy friend visited us.

Dr Athira's Pranavam Naturopathy Ayurveda Diet & Yoga Clinic यांनी वर पोस्ट केले बुधवार, १६ मे, २०१८

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!