വീട് വാടകയ്ക്ക് ഉണ്ട് (കോന്നി മേഖലയിൽ )

വീട് വാടകയ്ക്ക് ഉണ്ട് (കോന്നി മേഖലയിൽ )
——————————കോന്നി മേഖലയിൽ ചെറുതും ,വലുതുമായ വീടുകൾ വാടകയ്ക്ക് ഉണ്ട് . (ഫാമിലിയ്ക്ക് )
 
————————————
വീടും വസ്തുവും വാങ്ങുവാനും വിൽക്കുവാനും സമീപിക്കുക
————————————————————
കോന്നി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് (കോന്നി വാർത്ത ഡോട്ട് കോം ),
പി ബി നമ്പർ :26 ,കോന്നി
ഫോൺ :8281888276 (വാട്സ് ആപ് ), 9656572635

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!