പത്തനംതിട്ടയില്‍ നിന്നും പുനലൂർ – മൂവാറ്റുപുഴ സംസ്ഥാന ഹൈവേ വഴിയുളള ദീർഘദൂര കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി ഫാസ്റ്റ് / സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ബസുകളുടെ സമയ വിവരങ്ങള്

Spread the love

പത്തനംതിട്ടയില് നിന്നും പുനലൂർ – മൂവാറ്റുപുഴ സംസ്ഥാന ഹൈവേ വഴിയുളള ദീർഘദൂര കെ.എസ്.ആര്.ടി.സി ഫാസ്റ്റ് / സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ബസുകളുടെ സമയ  വിവരം
♦️ വടക്കോട്ട് 

■ 04:20 am – എറണാകുളം (FP)
via ; റാന്നി , വെച്ചൂച്ചിറ , എരുമേലി , കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി , തൊടുപുഴ , മൂവാറ്റുപുഴ , കാക്കനാട്.
■ 05:15 am – നെടുംങ്കണ്ടം (FP)
via ; റാന്നി , എരുമേലി , കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി , മുണ്ടക്കയം , കുട്ടിക്കാനം , ഏലപ്പാറ , കട്ടപ്പന , തൂക്കുപ്പാലം.
■ 05:15 am / 5:30 am – സുൽത്താൻ ബത്തേരി (SF) via ; റാന്നി , എരുമേലി , കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി , തൊടുപുഴ , ഈരാറ്റുപേട്ട , മൂവാറ്റുപുഴ , തൃശൂര് , കോഴിക്കോട് , കൽപ്പറ്റ.book your seat : online.keralartc.com
■ 05:20 am – എറണാകുളം (FP)
via ; റാന്നി , ചേനപ്പാടി , കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി , ഈരാറ്റുപ്പേട്ട , പാലാ , വൈറ്റില ഹബ്ബ്.
■ 06:10 am – എറണാകുളം (FP)
via ; റാന്നി , എരുമേലി , കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി , തൊടുപുഴ , മൂവാറ്റുപുഴ , കാക്കനാട്.
■ 06:15 am – കൂട്ടാർ (FP)
via ; റാന്നി , എരുമേലി , കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി , മുണ്ടക്കയം , കുട്ടിക്കാനം , ഏലപ്പാറ , കട്ടപ്പന , തൂക്കുപ്പാലം.
■ 06:25 am – കുമളി (SF)
via ; റാന്നി , എരുമേലി , മുണ്ടക്കയം , കുട്ടിക്കാനം , വണ്ടിപ്പെരിയാര്.
■ 06:30 am – ഗവി – കുമളി (ORD)
via ; വടശ്ശേരിക്കര , പെരുനാട് , ചിറ്റാർ , സീതത്തോട് , ആങ്ങമൂഴി , മൂഴിയാർ , ഗവി , വണ്ടിപ്പെരിയാർ.
■ 06:35 am – കുമളി (FP)
via ; റാന്നി , എരുമേലി , കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി , മുണ്ടക്കയം , കുട്ടിക്കാനം , വണ്ടിപ്പെരിയാര്.
■ 06:45 am – കുമളി (FP)
via ; റാന്നി , എരുമേലി , കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി , മുണ്ടക്കയം , കുട്ടിക്കാനം , വണ്ടിപ്പെരിയാര്.
■ 06:55 am – പമ്പ (FP)
via ; വടശ്ശേരിക്കര , പെരുനാട് , ളാഹ , നിലക്കല്.
■ 07:20 am – കുമളി (FP)
via ; റാന്നി , എരുമേലി , കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി , മുണ്ടക്കയം , കുട്ടിക്കാനം , വണ്ടിപ്പെരിയാര്.
■ 08:00 am – ആലുവ (FP)
via ; റാന്നി , എരുമേലി , കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി , ഈരാറ്റുപേട്ട , തൊടുപുഴ , മൂവാറ്റുപുഴ.
■ 08:05 am – മൂഴിയാർ (FP)
via ; വടശ്ശേരിക്കര , പെരുനാട് , ളാഹ , ആങ്ങമൂഴി.
■ 08:15 am – കുമളി (FP)
via ; റാന്നി , എരുമേലി , കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി , മുണ്ടക്കയം , കുട്ടിക്കാനം , വണ്ടിപ്പെരിയാര്.
■ 08:50 am :- മുണ്ടക്കയം (FP)
via ; റാന്നി , എരുമേലി.
■ 09:10 am – കട്ടപ്പന (FP)
via ; റാന്നി , എരുമേലി , കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി , മുണ്ടക്കയം , കുട്ടിക്കാനം , ഏലപ്പാറ.
■ 09:15 am – പമ്പ (FP)
via ; വടശ്ശേരിക്കര , പെരുനാട് , ളാഹ , നിലക്കല്.
■ 09:45 am – പമ്പ (FP)
via ; വടശ്ശേരിക്കര , പെരുനാട് , ളാഹ , നിലക്കല്.
■ 10:00 am – പമ്പ (FP)
via ; വടശ്ശേരിക്കര , പെരുനാട് , ളാഹ , നിലക്കല്.
■ 10:40 am – നെടുംങ്കണ്ടം (FP)
via ; റാന്നി , എരുമേലി , കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി , മുണ്ടക്കയം , കുട്ടിക്കാനം , ഏലപ്പാറ , കട്ടപ്പന , തൂക്കുപ്പാലം.
■ 11:20 am – പമ്പ (FP)
via ; വടശ്ശേരിക്കര , പെരുനാട് , ളാഹ , നിലക്കല്.
■ 11:25 am :- എരുമേലി (FP)
via ; ഉതിമൂട് , റാന്നി , മുക്കട.
■ 12:20 pm :- നെടുംങ്കണ്ടം (FP) via ; റാന്നി , എരുമേലി , കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി , ഈരാറ്റുപേട്ട , തൊടുപുഴ , അടിമാലി.
■ 12:30 pm -: ഗവി – കുമളി (ORD) via ; വടശ്ശേരിക്കര , പെരുനാട് , ചിറ്റാർ , സീതത്തോട് , ആങ്ങമൂഴി , മൂഴിയാർ , ഗവി , വണ്ടിപ്പെരിയാർ.
■ 01:05 pm :- എരുമേലി (FP) via ; റാന്നി.
■ 02:25 pm – നെടുംങ്കണ്ടം (FP) via ; റാന്നി , എരുമേലി , കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി , മുണ്ടക്കയം , കുട്ടിക്കാനം , ഏലപ്പാറ , കട്ടപ്പന , തൂക്കുപ്പാലം.
■ 03:10 pm – കട്ടപ്പന (FP) via ; റാന്നി , എരുമേലി , കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി , മുണ്ടക്കയം , കുട്ടിക്കാനം , ഏലപ്പാറ.
■ 03:30 pm :- പൊൻകുന്നം (FP) via ; റാന്നി , എരുമേലി , കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി.
■ 03:20 pm :- നിലമ്പൂർ (FP) via ; റാന്നി , എരുമേലി , കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി , ഈരാറ്റുപേട്ട , പാലാ , തൊടുപുഴ , മൂവാറ്റുപുഴ , തൃശൂര് , പെരിന്തല്മണ്ണ.
■ 03:45 pm – പാലാ (FP) via ; റാന്നി , മണിമല , കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി , പൊൻകുന്നം.
■ 04:50 pm – ഈരാറ്റുപേട്ട (FP) via ; റാന്നി , എരുമേലി , കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി.
■ 05:00 pm :- മാനന്തവാടി (LS FP) via ; റാന്നി , എരുമേലി , കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി , പൊൻകുന്നം , പാലാ , തൊടുപുഴ , മൂവാറ്റുപുഴ , തൃശൂര് , കോഴിക്കോട് , കൽപ്പറ്റ.
■ 05:10 pm :- പാടിച്ചിറ (LSFP) via ; റാന്നി , എരുമേലി , കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി , ഈരാറ്റുപേട്ട , പാലാ , തൊടുപുഴ , മൂവാറ്റുപുഴ , എറണാകുളം , തൃശൂര് , കോഴിക്കോട് , തൊട്ടിൽപ്പാലം , മാനന്തവാടി , നടവയൽ , പുൽപ്പള്ളി.
■ 05:10 pm – നെടുംങ്കണ്ടം (FP) via ; റാന്നി , എരുമേലി , കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി , മുണ്ടക്കയം , കുട്ടിക്കാനം , ഏലപ്പാറ , കട്ടപ്പന , തൂക്കുപ്പാലം.
■ 05:45 pm – പാലാ (FP) via ; റാന്നി , മണിമല , പൊൻകുന്നം , ഭരണങ്ങാനം.
■ 05:50 pm – ഈരാറ്റുപേട്ട (FP) via ; റാന്നി , എരുമേലി , കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി.
■ 05:55 pm – കുമളി (SF) via ; റാന്നി , എരുമേലി , മുണ്ടക്കയം , കുട്ടിക്കാനം , വണ്ടിപ്പെരിയാര്.
■ 06:05 pm – ഈരാറ്റുപേട്ട (FP) via ; റാന്നി , എരുമേലി , കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി.
■ 06:30 pm :- മുണ്ടക്കയം (FP) via ; via ; റാന്നി , എരുമേലി.
■ 06:30 pm – പമ്പ (FP) via ; വടശ്ശേരിക്കര , പെരുനാട് , ളാഹ , നിലക്കല്.
■ 06:40 pm – മൂഴിയാർ (FP) via ; വടശ്ശേരിക്കര , പെരുനാട് , ചിറ്റാർ , സീതത്തോട് , ആങ്ങമൂഴി.
■ 06:55 pm – മൂലമറ്റം (LSFP) via ; റാന്നി , എരുമേലി , കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി , ഈരാറ്റുപേട്ട.
■ 08:00 pm – ആങ്ങമൂഴി (LS) via ; വടശ്ശേരിക്കര , മണിയാർ , ചിറ്റാർ , സീതത്തോട്.
■ 08:40 pm – കൽപ്പറ്റ (SF) via ; റാന്നി , എരുമേലി , കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി , ഈരാറ്റുപേട്ട , തൊടുപുഴ , മൂവാറ്റുപുഴ , തൃശൂര് , പെരിന്തല്മണ്ണ , മഞ്ചേരി , താമരശ്ശേരി.
■ 09:25 pm :- എരുമേലി (FP) via ; റാന്നി.
■ 10:30 pm :- എരുമേലി (FP) via ; റാന്നി.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■
♦️ തെക്കോട്ട് ——

■ 4:40 am – തിരുവനന്തപുരം (FP) via ; കോന്നി , പുനലൂര് , ടെക്നോപാര്ക്ക്.
■ 4:50 am – തിരുവനന്തപുരം (SF) via ; കോന്നി , പുനലൂര്.
■ 5:10 am – തിരുവനന്തപുരം (FP) via ; കോന്നി , പുനലൂര്.
■ 5:30 am – കരിമാൻതോട് (FP) via; കോന്നി , തണ്ണിത്തോട്.
■ 5:30 am – തിരുവനന്തപുരം (FP) via ; കോന്നി , പത്തനാപുരം , വാളകം.
■ 5:40 am – തിരുവനന്തപുരം (SF) via ; കോന്നി , പുനലൂര്.
■ 5:45 am – തിരുവനന്തപുരം (FP) via ; കോന്നി , പുനലൂര്.
■ 5:45 am – പുനലൂര് (FP) via ; കോന്നി , പത്തനാപുരം.
■ 6:10 am – തിരുവനന്തപുരം (ACLF) via ; കോന്നി , പുനലൂര് , ടെക്നോപാര്ക്ക് (തിങ്കൾ , ശനി ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം)book your seat : online.keralartc.com
■ 6:30 am – തിരുവനന്തപുരം (FP) via ; കോന്നി , പുനലൂര്.
■ 6:30 am – പത്തനാപുരം (SF) via; കോന്നി , കലഞ്ഞൂർ.
■ 7:05 am – തിരുവനന്തപുരം (FP) via ; കോന്നി , പുനലൂര്.
■ 7:15 am – തിരുവനന്തപുരം (FP) via ; കോന്നി , പുനലൂര്.
■ 7:40 am – തിരുവനന്തപുരം (FP) via ; കോന്നി , പുനലൂര്.
■ 7:50 am – തെങ്കാശി (FP) via ;കോന്നി , പുനലൂര് , തെന്മല , ചെങ്കോട്ട.
■ 8:25 am – തിരുവനന്തപുരം (FP) via ; കോന്നി , പുനലൂര്.
■ 8:35 am – കളിയിക്കാവിള (FP) via ; കോന്നി , പുനലൂര് , തിരുവനന്തപുരം.
■ 8:40 am – തിരുവനന്തപുരം (FP) via ; കോന്നി , പുനലൂര്.
■ 9:10 am – പുനലൂര് (FP) via ; കോന്നി , പത്തനാപുരം.
■ 9:20 am – തിരുവനന്തപുരം (FP) via ; കോന്നി , പുനലൂര്.
■ 9:55 am – തെങ്കാശി (FP) via ;കോന്നി , പുനലൂര് , തെന്മല , ചെങ്കോട്ട.
■ 10 am – തിരുവനന്തപുരം (FP) via ; കോന്നി , പുനലൂര്.
■ 10:05 am – തിരുവനന്തപുരം (FP) via ; കോന്നി , പുനലൂര്.
■ 10:20 am – തിരുവനന്തപുരം (FP) via ; കോന്നി , പുനലൂര്.
■ 11 am – തിരുവനന്തപുരം (SF) via ; കോന്നി , പുനലൂര്.
Monday & Saturday only.
■ 11:15 am – തിരുവനന്തപുരം (FP) via ; കോന്നി , പുനലൂര്.
■ 11:40 am – തിരുവനന്തപുരം (FP) via ; കോന്നി , പുനലൂര്.
■ 12:30 pm – തിരുവനന്തപുരം (FP) via ; കോന്നി , പുനലൂര്.
■ 12:50 pm – തെങ്കാശി (FP) via ;കോന്നി , പുനലൂര് , തെന്മല , ചെങ്കോട്ട.
■ 1 pm – തിരുവനന്തപുരം (FP) via ; കോന്നി , പത്തനാപുരം , വാളകം.
■ 1:10 pm – തിരുവനന്തപുരം (FP) via ; കോന്നി , പുനലൂര്.
■ 1:35 pm – തിരുവനന്തപുരം (FP) via ; കോന്നി , പുനലൂര്.
■ 1:50 pm – തിരുവനന്തപുരം (FP) via ; കോന്നി , പുനലൂര്.
■ 1:50 pm – പത്തനാപുരം (FP) via; കോന്നി , കലഞ്ഞൂർ.
■ 1:55 pm – തിരുവനന്തപുരം (FP) via ; കോന്നി , പുനലൂര്.
■ 2:10 pm – തിരുവനന്തപുരം (FP) via ; കോന്നി , പുനലൂര്.
■ 3:20 pm – തെങ്കാശി (FP) via ;കോന്നി , പുനലൂര് , തെന്മല , ചെങ്കോട്ട.
■ 3:30 pm – തിരുവനന്തപുരം (FP) via ; കോന്നി , പുനലൂര്.
■ 3:30 pm – വർക്കല (FP) via ; കോന്നി , പുനലൂര്.
■ 4 pm – തിരുവനന്തപുരം (FP) via ; കോന്നി , പുനലൂര്.
■ 4:30 pm – തിരുവനന്തപുരം (FP) via ; കോന്നി , പുനലൂര്.
■ 4:45 pm :- കൊല്ലം (FP) via ; പത്തനാപുരം , കുന്നിക്കോട് , കൊട്ടാരക്കര , കുണ്ടറ.
■ 5:00 pm – കാട്ടാക്കട (FP) via ; കോന്നി , പുനലൂര് , തിരുവനന്തപുരം.
■ 5:05 pm – പുനലൂര് (FP) via ; കോന്നി , പത്തനാപുരം.
■ 5:30 pm – പുനലൂര് (FP) via ; കോന്നി , പത്തനാപുരം.
■ 6:00 pm – കോന്നി (FP) via ; കുമ്പഴ.
■ 6:15 pm – പത്തനാപുരം (FP) via; കോന്നി , കലഞ്ഞൂർ.
■ 6:30 pm – പുനലൂര് (SF) via ; കോന്നി , പത്തനാപുരം.
■ 6:50 pm – കുളത്തൂപ്പുഴ (FP) via ; കോന്നി , പുനലൂര്.
■ 6:55 pm – തിരുവനന്തപുരം (FP) via ; കോന്നി , പുനലൂര്.
■ 7:20 pm – തെങ്കാശി (FP) via ;കോന്നി , പുനലൂര് , തെന്മല , ചെങ്കോട്ട.
■ 7:45 pm – തിരുവനന്തപുരം (FP) via ; കോന്നി , പുനലൂര്.
■ 8:30 pm – കരിമാൻതോട് (FP) via; കോന്നി , തണ്ണിത്തോട്.
■ 9:10 pm – തെങ്കാശി (LSFP) via ;കോന്നി , പുനലൂര് , തെന്മല , ചെങ്കോട്ട.
■ 10 pm – തിരുവനന്തപുരം (FP) via ; കോന്നി , പുനലൂര്.
■ 12:00 am – പത്തനാപുരം (SF) via; കോന്നി , കലഞ്ഞൂർ.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■📞ബസുകളുടെ സമയ വിവരങ്ങളെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാൻ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി പത്തനംതിട്ട ഡിപ്പോയുമായി ബന്ധപ്പെടുക…
☎️ 0468 2222366.
📲 +91 81295 62972 (KSRTC Whats app).

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!