ഓണം ….. ആശംസകള്‍…..

 

പമ്പയൊഴുകി പടരും വഴിയില്‍ 
കുളിരല നിറയും മണിമലനദിയും
അച്ചന്‍കോവില്‍ നദിയുടെ പുളിനങ്ങള്‍ താണ്ടി
പൂര്‍ണതതേടി കക്കാട്ടാർ ഒഴുകുന്നു
വന്നണഞ്ഞു പത്തനംതിട്ടയുടെ ഓണം …..
ആശംസകള്‍……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!