റബ്ബർ കൃഷിയെ കുറിച്ചുള്ള ധവള പത്രം തയ്യാറാക്കും : സി എസ് ഐ ആർ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഡോ. എൻ കലൈസെൽവി

  കേരളത്തിന്റെ പ്രാദേശിക ഉത്പന്നമായ റബ്ബറിന്റെ പ്രചാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും രാജ്യത്തെവിടേയും റബ്ബർ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ധവള പത്രം സി എസ് ഐ ആർ – എൻ ഐ ഐ എസ് ടി (നിസ്റ്റ് ) തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രം തയ്യാറാക്കുമെന്ന് സി എസ് ഐ ആർ... Read more »
error: Content is protected !!