വിവിധ സംഘടനകള്‍ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിച്ചു

കോന്നി കോന്നി നിയോജക മണ്ഡലം ഗാന്ധി ദർശൻ വേദിയുടേയും യുവജനവേദിയുടെയും ആഭി മുഖ്യത്തിൽ ഭാരതത്തിന്റെ 75ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിന വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് കോന്നി കോൺ ഗ്രസ്സ്ഭവൻ അങ്കണത്തിൽ ഫലവൃക്ഷ തൈ നട്ട് ആഘോഷിച്ചു. ഗാന്ധി ദർശൻ നിയോജക മണ്ഡലം ചെയർമാൻ വിൽസൺ തുണ്ടിയത്തിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ യോഗം... Read more »
error: Content is protected !!