“കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോം “മിലേക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ട്

ഇംഗ്ലീഷ് ,തമിള്‍ , കന്നഡ ,ഹിന്ദി എഡിഷനില്‍ “കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോം ” “കൊച്ചി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോം ” ഗ്രൂപ്പില്‍ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ ഓണ്‍ലൈന്‍ ന്യൂസ് പോര്‍ട്ടലുകളിലേക്ക് മാസ വേതന അടിസ്ഥാനത്തില്‍ താഴെപ്പറയുന്ന ജീവനക്കാരെ ആവശ്യം ഉണ്ട് . വിദ്യാഭ്യാസ... Read more »
error: Content is protected !!