കാട്ടുപന്നിയെ വെടിവെച്ചു കൊന്നു

കാട്ടുപന്നിയെ വെടിവെച്ചു കൊന്നു കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോം : കോന്നി വനം ഡിവിഷനിലെ പ്രമാടം പത്താം വാർഡിലെ ഇളപ്പുപാറയിലും, പതിമൂന്നാം വാർഡിലെ എഴുമണ്ണിലും കഴിഞ്ഞദിവസം രാത്രിയിൽ കൃഷി നാശം വരുത്തിയ കാട്ടുപന്നിയെ വെടിവെച്ചുകൊന്നു. കോന്നി വനം ഡിവിഷനിൽ നിന്നും എംവിനൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള സന്തോഷ്... Read more »
error: Content is protected !!