“വരുത്തന്മാരായ “ഹാരിസന്‍ കമ്പനി രാജ്യം വിടുക : പാട്ടം കഴിഞ്ഞ ഭൂമി പാവങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കുക

  konnivartha .com : ചെങ്ങറയില്‍ തോട്ടം കയ്യേറി വര്‍ഷങ്ങളായി താമസിക്കുന്നവരെ ലൈഫ് മിഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പുനരധിവസിപ്പിക്കണം :ഹാരിസന്‍ എന്ന ബിനാമി കയ്യേറിയ മുഴുവന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഭൂമിയും പിടിച്ചെടുക്കണം പുനരധിവാസത്തിന് അർഹരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ദയവായി ഹാരിസന്‍ കമ്പനി കയ്യേറിയ ഭൂമി നല്‍കി സര്‍ക്കാര്‍... Read more »
error: Content is protected !!