കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക പട്ടിക നവംബര്‍ ഒന്നിന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും

സംക്ഷിപ്ത വോട്ടര്‍പട്ടിക പുതുക്കല്‍: കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക പട്ടിക നവംബര്‍ ഒന്നിന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും konnivartha.com : 2022 ജനുവരി ഒന്നിനോ അതിന് മുമ്പോ 18 വയസ് പൂര്‍ത്തിയാകുന്ന എല്ലാ പൗരന്‍മാര്‍ക്കും വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ പേര് ചേര്‍ക്കുന്നതിനായുള്ള പുതിയ അപേക്ഷകള്‍ സ്വീകരിക്കല്‍, നിലവിലുള്ള സമ്മതിദായകര്‍ക്ക് പട്ടികയിലെ വിവരങ്ങള്‍... Read more »
error: Content is protected !!