വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ വോട്ടര്‍പട്ടികയില്‍ പേര് ചേര്‍ക്കുന്ന പ്രക്രിയയില്‍ പങ്കാളിയാകണം: ജില്ലാ കളക്ടര്‍

വിരല്‍ത്തുമ്പിലാണ് ഭാരതത്തിന്റെ ഭാവി എന്ന് തിരിച്ചറിയണം; വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ വോട്ടര്‍പട്ടികയില്‍ പേര് ചേര്‍ക്കുന്ന പ്രക്രിയയില്‍ പങ്കാളിയാകണം: ജില്ലാ കളക്ടര്‍ സമ്മതിദാനം നിറവേറ്റാന്‍ 18 വയസ് പൂര്‍ത്തിയായ ഓരോ വിദ്യാര്‍ഥിയും വിരല്‍ത്തുമ്പിലാണ്  ഭാരതത്തിന്റെ ഭാവി എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യപടിയായ വോട്ടര്‍പട്ടികയില്‍ പേര് ചേര്‍ക്കുന്ന പ്രക്രിയയില്‍ പങ്കാളിയാകണമെന്ന്... Read more »
error: Content is protected !!