എസ്ബിഐയുടെ പുതുക്കിയ സർവീസ് ചാർജുകൾ നിലവിൽ വന്നു

എസ്ബിഐയുടെ പുതുക്കിയ സർവീസ് ചാർജുകൾ ഇന്ന് മുതൽ നിലവിൽ വന്നു. ഐ ഡ്ഡി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ എടിഎം സർവീസ് ചാർജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരക്കുകളാണ് ഇന്ന് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത്.എടിഎമ്മിൽനിന്നു പണം പിൻ വലിക്കൽ, ഓണ്‍ലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ, ചെക്ക് ബുക്ക് വിതരണം ചെയ്യൽ എന്നിവയ്ക്ക് എസ്ബിഐ ഇന്നു... Read more »
error: Content is protected !!