പ്രതിഭാമരപ്പട്ടം അവാർഡ് ഗാന്ധിഭവൻ കുടുംബാംഗം ആൻ ജി. ബി ക്ക്‌

    കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോം : ഗാന്ധിഭവൻ കുടുംബാഗമായ കുമാരി ആൻ ജി ബിയ്ക്ക് പ്രതിഭാമരപ്പട്ടം അവാർഡ്. സംസ്ഥാന അദ്ധ്യാപക വനമിത്ര അവാർഡ് ജേതാവ് എൽ സുഗതൻ, സമൂഹത്തിലെ പ്രതിഭകളായ കുട്ടികൾക്ക് നൽകി വരുന്ന അവാർഡ് ആണ് ഇത്. വീട്ടുമുറ്റത്ത് നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്ന... Read more »
error: Content is protected !!