പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുതിയ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍

  പ്രമാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് 11, 12 (പൂര്‍ണമായും ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുന്നു) കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോം : കടമ്പനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് 09 (മുല്ലവേലി അംഗന്‍വാടി മുതല്‍ ജംഗ്ഷന്‍ വരെ), വാര്‍ഡ് 10 (ഏനാത്ത് – കടമ്പനാട് റോഡിന് തെക്കുവശം ഗണപതി ക്ഷേത്രം –... Read more »

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുതിയ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുതിയ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍ കോയിപ്രം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് 03 (കാഞ്ഞിരപ്പാറപ്പള്ളിപ്പടി – അങ്കണവാടി റോഡ് ഭാഗം, കൊടുന്തറപ്പടി – കാഞ്ഞിരപ്പാറ റോഡ് ഭാഗങ്ങള്‍), ആറന്മുള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് 07 (കുളമാക്കുഴി, കൊണ്ടൂര്‍മോടി ഭാഗങ്ങള്‍), തണ്ണിത്തോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് 02, 09, 11,... Read more »

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുതിയ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുതിയ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍ കോന്നി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് 05 (ചെമ്മാനി എസ്റ്റേറ്റ് മുതല്‍ വി.എന്‍.എസ് കോളജ് മിച്ചഭൂമി വരെ ഉള്‍പ്പെടുന്ന പ്രദേശം), വാര്‍ഡ് 11 (പുളിവേലില്‍ ജംഗ്ഷന്‍, ഇടയാടിയില്‍ ഭാഗം ഉള്‍പ്പെടുന്ന പ്രദേശം) മെഴുവേലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് 05 (കുറുമുട്ടം ഭാഗം),... Read more »

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുതിയ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുതിയ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍ മെഴുവേലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് 04 (മുള്ളന്‍വാതുക്കല്‍ കൊല്ലന്‍ വടക്കേതില്‍ കാഞ്ഞിരക്കുന്നില്‍ ഭാഗം), തോട്ടപ്പുഴശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് 07 (മാന്ദനത്തുപടി മുതല്‍ അഴകത്ത് പടി കുപ്പയ്ക്കല്‍ ഭാഗം വരെ), പ്രമാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് 12 (കൊല്ലം പടി മുതല്‍... Read more »

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുതിയ കണ്ടെയ്‍ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുതിയ കണ്ടെയ്‍ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍ konnivartha.com :കോന്നി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 11( പുളിവേലിൽ ജംഗ്ഷൻ, ഇടയാടിയിൽ ഭാഗം ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശം), അരുവാപ്പുലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 9 (കയ്യാണിപ്പടി മുതൽ മ്ലാത്തടം ജംഗ്ഷൻ വരെ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളില്‍ ഓഗസ്റ്റ് 20 മുതല്‍ 26 വരെ... Read more »

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുതിയ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുതിയ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍ കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോം : പത്തനംതിട്ട മുനിസിപ്പാലിറ്റി വാര്‍ഡ് 01 (നന്നുവക്കാട് വൈഎംസിഎ നോര്‍ത്ത് ഭാഗം, പെരിങ്ങമല – തോണിക്കുഴി വള്ളിക്കാലാ കോളനി ഭാഗം), മൈലപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് 08 (പൂര്‍ണമായും), മലയാലപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ്... Read more »

പ്രമാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് 14 (പൂര്‍ണ്ണമായും) കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണ്‍

  പ്രമാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് 14 (പൂര്‍ണ്ണമായും) കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണ്‍ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുതിയ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍ കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോം : എഴുമറ്റൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് 7 (പുല്ലേലിമണ്‍ പ്രദേശം), പ്രമാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് 14 (പൂര്‍ണ്ണമായും), ചെന്നീര്‍ക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ്... Read more »

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുതിയ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുതിയ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍ കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോം : തണ്ണിത്തോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് 11 (മായപ്പാടി പ്രദേശം), കോയിപ്രം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് 7 (തെറ്റ്പാറ കോളനി), വള്ളിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് 3(കൈപ്പട്ടൂര്‍ കടവ്, തൃപ്പാറ, വെള്ളപ്പാറ ഭാഗങ്ങള്‍ ), വാര്‍ഡ്... Read more »

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുതിയ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുതിയ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍ പുറമറ്റം പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍ -5,6 ( വെണ്ണിക്കുളം സെന്റ് ബെഹനാന്‍സ് സ്‌കൂള്‍ പ്രദേശം -മുതുപാല – പിച്ചാത്തിക്കല്ലുങ്കല്‍ -പൂത്തളപ്പ് -പടുതോട് മല -ചീനിക്കാല – ബ്ലോക്ക് മല -പന്ത്രണ്ടുപാറ പ്രദേശങ്ങള്‍ ) ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുന്നു. വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍... Read more »

കലഞ്ഞൂര്‍ വാര്‍ഡ് 6 പോത്തുപാറ പ്രദേശം കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണ്‍ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുതിയ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍

കലഞ്ഞൂര്‍ വാര്‍ഡ് 6 പോത്തുപാറ പ്രദേശം കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണ്‍ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുതിയ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍ കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോം : ഏഴുമറ്റൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് 7 (തുണ്ടിപ്പടി ജംഗ്ഷന്‍ മുതല്‍ പുല്ലേലിമണ്‍ കരിക്കാട് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങള്‍), കൊടുമണ്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് 16... Read more »
error: Content is protected !!