ബയോ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ടൂറിസം സർക്യൂട്ടിൽ കോന്നി നിയോജക മണ്ഡലത്തെയും ഉൾപ്പെടുത്തി

കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോം :  നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളും ഇനി ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഭാഗം.അഡ്വ.കെ.യു.ജനീഷ് കുമാർ എം.എൽ.എ നല്‍കിയ കത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ നിയമസഭയിൽ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കോന്നി മണ്ഡലത്തിലെ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങൾ കൂടി... Read more »
error: Content is protected !!