ലൈഫ് കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ &ഡയബെറ്റിക് റിസർച്ച് സെന്‍റര്‍ . പൂങ്കാവ്, കോന്നി:ഹോം കെയർ യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു

ലൈഫ് കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ &ഡയബെറ്റിക് റിസർച്ച് സെന്‍റര്‍ . പൂങ്കാവ്, കോന്നി ,പത്തനംതിട്ട ജില്ല ,കേരളം  Life Care Hospital & Diabetic Research Center , poomkavu,konni ഫോൺ: 9061167444,04682335444. Causality  24hrs ഹോം കെയർ യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു Phone :9061167444... Read more »
error: Content is protected !!