കല്ലേലിയുടെ കിഴക്കൻ ഭാഗം ഒറ്റപ്പെട്ടിട്ട് 3 ദിവസം :വൈദ്യ സഹായം എത്തിക്കണം

കല്ലേലിയുടെ കിഴക്കൻ ഭാഗം ഒറ്റപ്പെട്ടിട്ട് 3 ദിവസം :വൈദ്യ സഹായം എത്തിക്കണം കോന്നി വാർത്ത ഡോട്ട് കോം :അച്ചൻ കോവിൽ നദിയിലെ ജല നിരപ്പ് ഒരേ പോലെ തുടരുമ്പോൾ കല്ലേലിയുടെ കിഴക്ക് ഉള്ള വഴക്കര, കൊക്കത്തോട്, ആവണിപ്പാറ മേഖലകൾ തീർത്തും ഒറ്റപെട്ടു. കൊക്കത്തോടും കോന്നിയുമായുള്ള... Read more »
error: Content is protected !!