സിവിൽ സർവീസ് പരിശീലനം: കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നു

  കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമിയുടെ തിരുവനന്തപുരം, പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട്, പൊന്നാനി, കല്യാശ്ശേരി, മുവാറ്റുപുഴ, കൊല്ലം ഉപകേന്ദ്രങ്ങളിൽ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുളള ത്രിവത്സര സിവിൽ സർവീസ് പ്രിലിംസ് കം മെയിൻസ് കോഴ്‌സിന്റെ ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന് വർഷങ്ങളിലെ പ്രവേശനം ആരംഭിച്ചു. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ... Read more »
error: Content is protected !!