അരുവാപ്പുലം ബാങ്കിൽ നിന്നും കോഴിയും കോഴിക്കൂടും തീറ്റയും വിതരണം നാളെ മുതല്‍

അരുവാപ്പുലം ബാങ്കിൽ നിന്നും കോഴിയും കോഴിക്കൂടും തീറ്റയും വിതരണം നാളെ മുതല്‍ konnivartha.com : സ്വയം തൊഴിൽ വായ്പാ പദ്ധതി പ്രകാരം അരുവാപ്പുലം ഫാർമേഴ്സ് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിന്നും കോഴിയും കോഴിക്കൂടും തീറ്റയും വിതരണം നാളെ രാവിലെ 11 മണി മുതൽ ആരംഭിക്കും... Read more »
error: Content is protected !!