സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ മുമ്പില്‍ പ്രതിക്ഷേധ ധര്‍ണ്ണ സംഘടിപ്പിച്ചു

സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ മുമ്പില്‍ പ്രതിക്ഷേധ ധര്‍ണ്ണ സംഘടിപ്പിച്ചു konnivartha.com : കേരള കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയിസ് യൂണിയന്‍റെ (സി ഐ റ്റി യു ) നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ മുമ്പിലും പ്രതിക്ഷേധ ധര്‍ണ്ണ സംഘടിപ്പിച്ചു, പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ കോ.ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ... Read more »
error: Content is protected !!