ഫീച്ചർ ഫിലിമുകൾ സംവിധാനം ചെയ്യാന്‍ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

കോന്നി വാര്‍ത്ത : സംസ്ഥാന സർക്കാർ വനിതാ ശാക്തീകരണം, പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗക്ഷേമം എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുന്നിൽ കണ്ട് വനിതാ സംവിധായകരുടെ രണ്ട് ഫീച്ചർ ഫിലിമും, പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന സംവിധായകരുടെ രണ്ട് ഫീച്ചർ ഫിലിമുകളും നിർമ്മിക്കുന്നു. കെ.എസ്.എഫ്.ഡി.സിക്കാണ് നിർമ്മാണ ചുമതല. പദ്ധതി പ്രകാരം സിനിമാ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ... Read more »
error: Content is protected !!