വ്യവസായരംഗത്ത് കേരളത്തില്‍ നിശബ്ദ മുന്നേറ്റം:ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര്‍

വ്യവസായരംഗത്ത് കേരളത്തില്‍ നിശബ്ദ മുന്നേറ്റം:ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര്‍ ഇടതു സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലഘട്ടത്തില്‍ വ്യവസായ രംഗത്ത് നിശബ്ദ മുന്നേറ്റം കാഴ്ചവയ്ക്കാന്‍ സംസ്ഥാനത്തിന് സാധിച്ചതായി ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര്‍ ചിറ്റയം ഗോപകുമാര്‍ പറഞ്ഞു. കേരള സര്‍ക്കാര്‍  വ്യവസായ-വാണിജ്യ വകുപ്പ് മുഖേന നടപ്പാക്കുന്ന  ഊര്‍ജിത വ്യവസായവല്‍ക്കരണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി  അടൂര്‍ താലൂക്ക്... Read more »
error: Content is protected !!