പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 427 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു( 20.10.2021)

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 427 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു( 20.10.2021) പത്തനംതിട്ട ജില്ല കോവിഡ്19 കണ്‍ട്രോള്‍ സെല്‍ ബുളളറ്റിന്‍ തീയതി. 20.10.2021 ………………………………………………………………………. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 427 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരില്‍ മൂന്നു പേര്‍ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നും... Read more »

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 245 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു(18.10.2021)

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 245 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു(18.10.2021) പത്തനംതിട്ട കോവിഡ് ബുളളറ്റിന്‍ 18.10.2021 പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 245 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു; 535 പേര്‍ രോഗമുക്തരായി ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരില്‍ രണ്ടുപേര്‍ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നു വന്നവരും 243 പേര്‍ സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ... Read more »

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 377 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്- 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു(17.10.2021)

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 377 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്- 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു(17.10.2021) പത്തനംതിട്ട ജില്ല കോവിഡ് -19 കണ്‍ട്രോള്‍ സെല്‍ ബുള്ളറ്റിന്‍ തീയതി 17.10.2021 പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 377 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്- 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരില്‍ ഒരാള്‍ വിദേശത്തുനിന്നും വന്നതും ഒരാള്‍... Read more »

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 431 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു(16.10.2021)

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 431 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു(16.10.2021) പത്തനംതിട്ട ജില്ല കോവിഡ്19 കണ്‍ട്രോള്‍ സെല്‍ ബുളളറ്റിന്‍ തീയതി. 16.10.2021 ……………………………………………………………………….. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 431 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരില്‍ 431 പേരും സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചവരാണ്. ഇതില്‍... Read more »

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 291 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്- 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു(15.10.2021)

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 291 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്- 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു(15.10.2021) പത്തനംതിട്ട ജില്ല കോവിഡ് -19 കണ്‍ട്രോള്‍ സെല്‍ ബുള്ളറ്റിന്‍ തീയതി 15.10.2021 പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 291 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്- 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരില്‍ ഒരാള്‍ മറ്റു സംസ്ഥാനത്തുനിന്നും വന്നതും... Read more »

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 490 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്- 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു (14.10.2021)

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 490 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്- 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു (14.10.2021) പത്തനംതിട്ട ജില്ല കോവിഡ് -19 കണ്‍ട്രോള്‍ സെല്‍ ബുള്ളറ്റിന്‍ തീയതി 14.10.2021 പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 490 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്- 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരില്‍ രണ്ടു പേര്‍ വിദേശത്തു... Read more »

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 547 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു(13.10.2021)

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 547 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു(13.10.2021) പത്തനംതിട്ട ജില്ല കോവിഡ്19 കണ്‍ട്രോള്‍ സെല്‍ ബുളളറ്റിന്‍ തീയതി. 13.10.2021 ………………………………………………………………………. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 547 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരില്‍ ഒരാള്‍ മറ്റ് സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും വന്നതും, 546... Read more »

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 368 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു(12.10.2021)

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 368 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു(12.10.2021) പത്തനംതിട്ട കോവിഡ് ബുളളറ്റിന്‍ 12.10.2021 പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 368 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു; 513 പേര്‍ രോഗമുക്തരായി ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരില്‍ ഒരാള്‍ വിദേശത്തുനിന്ന് വന്നതും 367 പേര്‍ സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചവരാണ്.... Read more »

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 179 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു (11.10.2021)

  പത്തനംതിട്ട ജില്ല കോവിഡ്19 കണ്‍ട്രോള്‍ സെല്‍ ബുളളറ്റിന്‍ തീയതി. 11.10.2021 ……………………………………………………………………….. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 179 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരില്‍ ഒരാള്‍ മറ്റ് സംസ്ഥാനത്തു നിന്നും വന്നതും 178 പേര്‍ സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചവരാണ്. ഇതില്‍ സമ്പര്‍ക്ക... Read more »

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 584 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു(10.10.2021)

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 584 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു(10.10.2021) പത്തനംതിട്ട ജില്ല കോവിഡ് -19 കണ്‍ട്രോള്‍ സെല്‍ ബുള്ളറ്റിന്‍ തീയതി :10.10.2021 പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 584 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരില്‍ 584 പേരും സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം... Read more »
error: Content is protected !!