പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുതിയ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍

  കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോം : പ്രമാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് 16 (കുഴിക്കാട്ടില്‍ പടി മുതല്‍ മാളികപ്പുറം അമ്പലം ഭാഗം വരെ) പ്രദേശങ്ങളില്‍ ഒക്ടോബര്‍ ഒന്‍പതു മുതല്‍ 15 വരെ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണ്‍. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ പ്രാഥമിക സമ്പര്‍ക്കപട്ടിക ഉയരുന്നതു കണക്കിലെടുത്ത്... Read more »

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുതിയ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുതിയ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍ ഇരവിപേരൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് 1, 09 പൂര്‍ണ്ണമായും പ്രദേശങ്ങളില്‍ ഒക്‌ടോബര്‍ 8 മുതല്‍ 14 വരെ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണ്‍ നിയന്ത്രണം. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ പ്രാഥമിക സമ്പര്‍ക്കപട്ടിക ഉയരുന്നതു കണക്കിലെടുത്ത് ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസറുടെ (ആരോഗ്യം)... Read more »

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുതിയ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍

  konnivartha.com :പ്രമാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് 2 (പാല മറൂര്‍ ഇ.എം.എസ് ടവര്‍ കോളനി ഭാഗം), കൊറ്റനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് 8 (വട്ടക്കുന്നേല്‍ കോളനി ഭാഗം)എന്നീ പ്രദേശങ്ങളില്‍ ഒക്‌ടോബര്‍ 6 മുതല്‍ 12 വരെ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണ്‍ നിയന്ത്രണം. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ പ്രാഥമിക... Read more »

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുതിയ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുതിയ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍ കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോം : പ്രമാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാര്‍ഡ് 10 (ഇളപ്പുപാറ അമ്പലത്തിന് മുകള്‍ ഭാഗം മുതല്‍ കുളത്തുങ്കല്‍ ഭാഗം വരെ) എന്നീ പ്രദേശങ്ങളില്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 24 മുതല്‍ 30 വരെ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ്... Read more »

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുതിയ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുതിയ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍ കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോം : നാറാണംമൂഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് 2, 3, 6, 10, 11 പൂര്‍ണ്ണമായും സെപ്റ്റംബര്‍ 23 മുതല്‍ 29 വരെ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണ്‍ നിയന്ത്രണം. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ പ്രാഥമിക... Read more »

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുതിയ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍

  ആറന്മുള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് 9 പൂര്‍ണ്ണമായും 16.09.2021 മുതല്‍ 22 വരെ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണ്‍ നിയന്ത്രണം.   രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ പ്രാഥമിക സമ്പര്‍ക്കപട്ടിക ഉയരുന്നതുകണക്കിലെടുത്ത് ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസറുടെ (ആരോഗ്യം) ശുപാര്‍ശ പ്രകാരമാണ് പുതിയ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍ ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ... Read more »

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുതിയ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍(സെപ്റ്റംബര്‍ 18 വരെ)

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുതിയ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍ കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോം : കൊടുമണ്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാര്‍ഡ് 16 ( പനത്തുമുരുപ്പേല്‍ പടി മുതല്‍ പറക്കരപ്പടി വരെ), ആനിക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാര്‍ഡ് 2 ( ഇലവുങ്കല്‍ പള്ളി, തടത്തില്‍ പുരയിടം ഭാഗം), വാര്‍ഡ്... Read more »

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുതിയ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുതിയ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍ കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോം : പ്രമാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് 4, 12 പൂര്‍ണ്ണമായും ഇരവിപേരൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് 1, 16 പൂര്‍ണ്ണമായും, കടപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് 13 പൂര്‍ണ്ണമായും എന്നീ പ്രദേശങ്ങളില്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 8... Read more »

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുതിയ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍ ( സെപ്റ്റംബര്‍ 7 മുതല്‍ 13 വരെ)

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുതിയ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍ ( സെപ്റ്റംബര്‍ 7 മുതല്‍ 13 വരെ) കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോം : ചിറ്റാര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് 3, 4 ചിറ്റാര്‍ ടൗണ്‍ ഭാഗം പഴയ ബസ് സ്റ്റാന്റ് മുതല്‍ പഴയ ബിവറേജ് ഔട്ട്... Read more »

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുതിയ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍(സെപ്റ്റംബര്‍ 10 വരെ)

  കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോം : നാറാണംമൂഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് 2, 08, 11, 12, 13 പൂര്‍ണമായും, ഏനാദിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് 03 (പുത്തന്‍ ചന്ത ഭാഗം), തിരുവല്ല മുനിസിപ്പാലിറ്റി വാര്‍ഡ് 05 (വാരിക്കാട് ഭാഗം), വാര്‍ഡ് 33 (പുത്തന്‍ ചിറ... Read more »
error: Content is protected !!