പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുരാതനവും അപൂർവ്വ വഴിപാട് സമര്‍പ്പണവും ഉള്ള കോന്നി മഠത്തിൽ കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

  konnivartha.com : കേരളത്തിൽ അപൂർവമായ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്ന ക്ഷേത്രം. ദേവിയുടെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ പാവ സമർപ്പണം നടത്തുന്ന ക്ഷേത്രം സന്താനലബ്ധിക്കായും സന്താനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഗുരുതര രോഗപീഡകളിൽ നിന്നും രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നതിനും അമ്മയുടെ തിരുമുമ്പിൽ പാവ സമർപ്പണത്തിനായി വർഷാവർഷം മീനമാസത്തിലെ പൂരം തിരുനാളിൽ കേരളത്തിലെ വിവിധ... Read more »

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുതിയ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍

  കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോം : പ്രമാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് 16 (കുഴിക്കാട്ടില്‍ പടി മുതല്‍ മാളികപ്പുറം അമ്പലം ഭാഗം വരെ) പ്രദേശങ്ങളില്‍ ഒക്ടോബര്‍ ഒന്‍പതു മുതല്‍ 15 വരെ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണ്‍. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ പ്രാഥമിക സമ്പര്‍ക്കപട്ടിക ഉയരുന്നതു കണക്കിലെടുത്ത്... Read more »

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുതിയ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുതിയ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍ ഇരവിപേരൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് 1, 09 പൂര്‍ണ്ണമായും പ്രദേശങ്ങളില്‍ ഒക്‌ടോബര്‍ 8 മുതല്‍ 14 വരെ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണ്‍ നിയന്ത്രണം. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ പ്രാഥമിക സമ്പര്‍ക്കപട്ടിക ഉയരുന്നതു കണക്കിലെടുത്ത് ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസറുടെ (ആരോഗ്യം)... Read more »

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുതിയ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍

  konnivartha.com :പ്രമാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് 2 (പാല മറൂര്‍ ഇ.എം.എസ് ടവര്‍ കോളനി ഭാഗം), കൊറ്റനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് 8 (വട്ടക്കുന്നേല്‍ കോളനി ഭാഗം)എന്നീ പ്രദേശങ്ങളില്‍ ഒക്‌ടോബര്‍ 6 മുതല്‍ 12 വരെ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണ്‍ നിയന്ത്രണം. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ പ്രാഥമിക... Read more »

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുതിയ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുതിയ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍ കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോം : പ്രമാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാര്‍ഡ് 10 (ഇളപ്പുപാറ അമ്പലത്തിന് മുകള്‍ ഭാഗം മുതല്‍ കുളത്തുങ്കല്‍ ഭാഗം വരെ) എന്നീ പ്രദേശങ്ങളില്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 24 മുതല്‍ 30 വരെ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ്... Read more »

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുതിയ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുതിയ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍ കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോം : നാറാണംമൂഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് 2, 3, 6, 10, 11 പൂര്‍ണ്ണമായും സെപ്റ്റംബര്‍ 23 മുതല്‍ 29 വരെ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണ്‍ നിയന്ത്രണം. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ പ്രാഥമിക... Read more »

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുതിയ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍

  ആറന്മുള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് 9 പൂര്‍ണ്ണമായും 16.09.2021 മുതല്‍ 22 വരെ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണ്‍ നിയന്ത്രണം.   രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ പ്രാഥമിക സമ്പര്‍ക്കപട്ടിക ഉയരുന്നതുകണക്കിലെടുത്ത് ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസറുടെ (ആരോഗ്യം) ശുപാര്‍ശ പ്രകാരമാണ് പുതിയ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍ ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ... Read more »

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുതിയ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍(സെപ്റ്റംബര്‍ 18 വരെ)

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുതിയ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍ കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോം : കൊടുമണ്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാര്‍ഡ് 16 ( പനത്തുമുരുപ്പേല്‍ പടി മുതല്‍ പറക്കരപ്പടി വരെ), ആനിക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാര്‍ഡ് 2 ( ഇലവുങ്കല്‍ പള്ളി, തടത്തില്‍ പുരയിടം ഭാഗം), വാര്‍ഡ്... Read more »

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുതിയ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുതിയ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍ കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോം : പ്രമാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് 4, 12 പൂര്‍ണ്ണമായും ഇരവിപേരൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് 1, 16 പൂര്‍ണ്ണമായും, കടപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് 13 പൂര്‍ണ്ണമായും എന്നീ പ്രദേശങ്ങളില്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 8... Read more »

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുതിയ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍ ( സെപ്റ്റംബര്‍ 7 മുതല്‍ 13 വരെ)

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുതിയ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍ ( സെപ്റ്റംബര്‍ 7 മുതല്‍ 13 വരെ) കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോം : ചിറ്റാര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് 3, 4 ചിറ്റാര്‍ ടൗണ്‍ ഭാഗം പഴയ ബസ് സ്റ്റാന്റ് മുതല്‍ പഴയ ബിവറേജ് ഔട്ട്... Read more »
error: Content is protected !!