കോന്നി പഞ്ചായത്തില്‍ ശുചിത്വ സമിതി യോഗം ചേര്‍ന്നു

  konnivartha.com: കോന്നി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് തല ശുചിത്വസമിതി യോഗം ചേര്‍ന്നു . ജനപ്രതിനിധികൾ, ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ, കുടുംബശ്രീ, തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ, അംഗൻവാടി പ്രവർത്തകർ, ഹരിതകർമ്മസേന പ്രവർത്തകർ, എല്ലാ വകുപ്പുകളുടെയും പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. യോഗം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ് അനി... Read more »
error: Content is protected !!