കോന്നി ഇളകൊള്ളൂർ ഐടിഐ ഭാഗത്ത് റോഡ്‌ വീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കം പരിഹരിച്ചു

  കോന്നി വാര്‍ത്ത.കോം : പുനലൂർ പൊൻകുന്നം സംസ്ഥാന പാതയിലെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. കോന്നി ഇളകൊള്ളൂർ എൻഎസ്എസ് ഐടിഐ യുടെ എതിർ ഭാഗത്തെ റോഡിന്റെ വീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തർക്കം പരിഹരിച്ചു.വെട്ടൂർ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം ഗോപുരം വളവ് നിവർത്തി പണികൾ നടന്നിരുന്നു.എന്നാൽ ഐടിഐക്ക് എതിർ... Read more »
error: Content is protected !!