കോന്നിയുടെ സിനിമാ ശാലയുടെ ഉത്ഘാടനം അടുത്തമാസം ആദ്യ വാരം : ആശംസകൾ

കോന്നിയുടെ സിനിമാ ശാലയുടെ ഉത്ഘാടനം അടുത്തമാസം ആദ്യ വാരം : ആശംസകൾ കോന്നിയുടെ സ്വന്തം സിനിമാ ശാല “ശാന്തി “മുഖം മിനുക്കി”പേരിലും” മാറ്റം .ഉൾക്കാഴ്ചയിലും ആധുനികത : കോന്നി യുടെ സിനിമാ ശാല “ശാന്തി “മുഖം മിനുക്കി സുന്ദരിയായി .റിലീസ് ചിത്രങ്ങള്‍ കോന്നിയില്‍ എത്തും.ജില്ലയിലെ... Read more »
error: Content is protected !!