കുട്ടികളുടെ മാനസിക ഉല്ലാസത്തിന് ഊന്നല്‍ നല്‍കി ജില്ലാ ശിശു സംരക്ഷണ വകുപ്പ്

ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി യോഗം ചേര്‍ന്നു; ഓണ്‍ലൈന്‍ വിദ്യാഭ്യാസം, കോവിഡ് പ്രതിരോധം, മഴക്കാല പൂര്‍വ്വ ശുചീകരണം എന്നിവ വിലയിരുത്തി പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഓണ്‍ലൈന്‍ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയുടെ നടത്തിപ്പ്, കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, മഴക്കാല പൂര്‍വ്വ ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എന്നിവ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനും തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍... Read more »
error: Content is protected !!