ഓൺലൈൻ ജേർണലിസ്റ്റുകളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണം : പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് നിവേദനം

ഇന്ന് ദേശീയ പത്രദിനം :ഓൺലൈൻ ജേർണലിസ്റ്റുകളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായി ജെഎംഎ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് നിവേദനം നൽകി ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ വർഷവും നവംബർ 16 നാണ് ദേശീയ പത്രദിനം ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത് konnivartha.com/ ന്യൂഡൽഹി: ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് പ്രിന്റ്- വിഷ്വൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് നൽകിവരുന്ന അവകാശങ്ങൾ നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട്... Read more »
error: Content is protected !!