ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മാലിന്യ മുക്തമായ നദി : ഉമാനാഘട്ട്

  വായുവിലൂടെ തോണി തുഴഞ്ഞ് പോകുന്നതല്ല. ഇതൊരു നദിയാണ്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മാലിന്യ മുക്തമായ, സ്ഫടികം പോലെ ഒഴുകുന്ന “ഉമാനാഘട്ട്” എന്ന നദി. മേഘാലയയുടെ തലസ്ഥാനമായ ഷില്ലോങ്ങിൽ നിന്നും 100 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഗ്ലാസ്സിൽ എന്നപോലെ അടിത്തട്ട് വരെ വ്യക്തമായികാണാവുന്ന ഈ നദി. Read more »
error: Content is protected !!