അരുവാപ്പുലം ഫാർമേഴ്സ് സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്

അരുവാപ്പുലം ഫാർമേഴ്സ് സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് (ക്ലിപ്തം നമ്പര്‍ : പി റ്റി :148) ഹെഡ് ഓഫീസ് : അരുവാപ്പുലം (0468 -2341251,9446363111 , ബ്രാഞ്ചുകള്‍ : അരുവാപ്പുലം(2342351 ) ഐരവണ്‍ (2342251) കോന്നി (2341651 ) കൊക്കാത്തോട് (2395151 ) കാര്‍ഷിക ,കാര്‍ഷികേതര... Read more »

അരുവാപ്പുലം ഫാർമേഴ്സ് സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്

അരുവാപ്പുലം ഫാർമേഴ്സ് സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് (ക്ലിപ്തം നമ്പര്‍ : പി റ്റി :148) ഹെഡ് ഓഫീസ് : അരുവാപ്പുലം (0468 -2341251,9446363111 , ബ്രാഞ്ചുകള്‍ : അരുവാപ്പുലം(2342351 ) ഐരവണ്‍ (2342251) കോന്നി (2341651 ) കൊക്കാത്തോട് (2395151 ) https://konnivartha.com/2020/06/18/aruvapulam-farmers-service-co-operative-bank/ കാര്‍ഷിക... Read more »

അരുവാപ്പുലം ഫാർമേഴ്സ് സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്

  അരുവാപ്പുലം ഫാർമേഴ്സ് സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് (ക്ലിപ്തം നമ്പര്‍ : പി റ്റി :148) ഹെഡ് ഓഫീസ് : അരുവാപ്പുലം (0468 -2341251,+91 98469 43751 , ബ്രാഞ്ചുകള്‍ : അരുവാപ്പുലം(2342351 ) ഐരവണ്‍ (2342251) കോന്നി (2341651 ) കൊക്കാത്തോട് (2395151... Read more »

തെങ്ങിന്‍ തൈകള്‍ വില്‍പ്പനയ്ക്ക്

തെങ്ങിന്‍ തൈകള്‍ വില്‍പ്പനയ്ക്ക്     കോന്നി : അരുവാപ്പുലം ഫാർമേഴ്സ് സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ മേല്‍ത്തരം തെങ്ങിന്‍ തൈകള്‍ വില്‍പ്പനയ്ക്ക് ഉണ്ട് . ഗംഗാ ബോണ്ടം , മലേക്ഷ്യന്‍ കുള്ളന്‍ , സിലോണ്‍ എന്നീ തെങ്ങിന്‍ തൈകള്‍ ഒന്നിന് 250 രൂപാ... Read more »
error: Content is protected !!