ഫിസിയോതെറാപ്പി ചികിത്സ വീട്ടിലും ലഭിക്കും

Queen’s
PHYSICAL THERAPY & REHABILITATION CENTRE
ഫിസിയോതെറാപ്പി
കോന്നി ( മിനിസിവില്‍ സ്റ്റേഷന് സമീപം )
ഫിസിയോതെറാപ്പി ചികിത്സ വീട്ടിലും ലഭിക്കും
ഫോണ്‍ : 9995523224

OUR SERVICE

orthopedic physiotherapy
neuro physiotherapy
sports physiotherapy
pediatric physiotherapy
consultation
home care

error: Content is protected !!