കോന്നി ബിലീവേഴ്സ്സില്‍ പൂര്‍ണ്ണ സജ്ജമായ സൈക്യാറ്ററി വിഭാഗം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു 

കോന്നി ബിലീവേഴ്സ്സില്‍ പൂര്‍ണ്ണ സജ്ജമായ സൈക്യാറ്ററി വിഭാഗം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു 

Dr. cijo Alex,Dr. Anoopa , Mrs.Besily Eapen ,Mrs.jomy

psyclinic-inst of Mind&Behavior
Believer’s Church Medical Center
Konni, Kerala – 689 691
(Managed by: Belivers church medical college ,thiruvalla )
Phone – 0468 224 5666,8751812345
email:info@bcmck.org

error: Content is protected !!