അയിരൂര്‍ ഗ്രാമം ഇനി അയിരൂര്‍ കഥകളി ഗ്രാമം

 

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ അയിരൂര്‍ ഗ്രാമത്തിന്റെ പേര് അയിരൂര്‍ കഥകളി ഗ്രാമം എന്ന് പുനര്‍ നാമകരണം ചെയ്ത് സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം ഇറക്കി.

error: Content is protected !!